A A A

Na jakiej podstawie mogę wykreślić swoje dane z EWP?

Zdarzają się przypadki, gdy osoba spełniająca któryś z nw. kryteriów wypełni kartę lokalizacyjną co skutkuje jej wpisaniem do EWP i objęciem monitoringiem Policji w zakresie przestrzegania obowiązku  kwarantanny. 

W przypadku, gdy w EWP znajdują się dane osób, które są wyłączone z obowiązku poddania się kwarantannie w związku z przyjazdem z zagranicy:

Obowiązku kwarantanny w związku z przyjazdem z zagranicy nie stosuje się – z mocy rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii – w przypadku przekraczania granicy w ramach wykonywania czynności zawodowych:

1) w ramach wykonywania czynności zawodowych w Polsce lub państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tych państwach (wyłączenie obowiązywało do 26.3.2020);

2) w ramach wykonywania czynności zawodowych przez załogę statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub załogę statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;

3) w ramach wykonywania czynności zawodowych przez kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym;

4) w ramach wykonywania czynności zawodowych przez kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym powracających z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:

  1. a) w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85WE, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. b) po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu określonym w lit. a, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 7.

5) przez żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierzy wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, wykonujących zadania służbowe.

W takim przypadku pracownik Urzędu Wojewódzkiego może – pod warunkiem udokumentowania przez tę osobę spełniania któregoś z ww. warunków (np. dokument potwierdzający posiadanie uprawnień kierowcy zawodowego oraz przekroczeniem granicy w związku z wykonywaniem tych czynności zawodowych) – dokonać wykreślenia danych tej osoby z EWP.

Reklamacje można składać wyłącznie po przez wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W reklamacji należy podać:

- imię i nazwisko

- skan dokumentu

- telefon kontaktowy

- opis sprawy